Egzaminy Zawodowe

Egzaminy Zawodowe

W trakcie nauki uczniowie przystępują do egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie określone w podstawie programowej kształcenia w poszczególnych zawodach.

Technik górnictwa podziemnegoTechnik elektrykElektrykGórnik

Egzamin zawodowy, czyli egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, jest ‎formą oceny poziomu opanowania ‎przez zdającego wiadomości i umiejętności z zakresu ‎jednej kwalifikacji wyodrębnionej w ‎zawodzie.

Zakres wiedzy i umiejętności dla każdej kwalifikacji został ustalony w ‎‎podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Egzaminy w ramach szczegółowych harmonogramów ogłaszanych corocznie przez Centralną Komisję Egzaminacyjną odbywają się w trakcie dwóch sesji: styczeń-luty oraz maj-lipiec.

Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Część pisemna trwa zazwyczaj 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu., może być zdawana z wykorzystaniem wydrukowanych papierowych arkuszy ‎egzaminacyjnych lub przy komputerze.‎

Część praktyczna trwa nie krócej niż 120 minut i nie dłużej niż 240 minut i jest ‎‎przeprowadzana w formie testu praktycznego, polegającego na wykonaniu przez zdającego ‎‎zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku ‎‎egzaminacyjnym. Czas trwania części praktycznej egzaminu zawodowego dla konkretnej ‎kwalifikacji określony ‎jest w informatorze CKE.‎

Część praktyczna dla większości kwalifikacji z zakresu szkoły branżowej I stopnia odbywa się w formie egzaminu z tzw. wykonaniem, czyli w formie zadania, w ramach którego należy wykonać określone czynności. W zakresie szkoły na poziomie technikum jest to zazwyczaj zadnie projektowe realizowane w formie pisemnej.

Aby zdać egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, należy uzyskać:‎

  • ‎z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania (czyli minimum ‎‎20 punktów), oraz‎ ‎
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania. ‎

Wynik egzaminu zawodowego ustala i przekazuje okręgowa komisja egzaminacyjna.

Zdający, który zdał egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, otrzymuje ‎‎świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie, wydane przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Osoba, która posiada świadectwa ‎potwierdzające wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w ‎danym zawodzie oraz posiada ‎odpowiedni poziom wykształcenia otrzymuje dyplom ‎potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Na wniosek absolwenta do dyplomu ‎potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się ‎Europass – Suplement do Dyplomu ‎Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe, który stanowi uzupełnienie informacji zawartych ‎w dyplomie i ma za zadanie ułatwić ich lepsze zrozumienie, przede wszystkim przez ‎pracodawców i instytucje zagraniczne.

 

EGZAMINY ZAWODOWE DLA TECHNIKA PODZIEMNEJ EKSPLOATACJI KOPALIN INNYCH NIŻ WĘGIEL KAMIENNY

Zawód Technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzaminy z następujących kwalifikacji zawodowych:

  • GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny.
  • GIW.10 Organizacja i prowadzenie eksploatacji podziemnej kopalin innych niż węgiel kamienny.

 

EGZAMINY ZAWODOWE DLA TECHNIK ELEKTRYKA

Zawód Technika elektryka uzyskuje absolwent Szkoły, który w trakcie nauki zdał egzaminy z następujących kwalifikacji zawodowych:

  • ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.
  • ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

 

KWALIFIKACJA TECHNIK ELEKTRYK – ELE.02

Kwalifikacja ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji, maszyn i urządzeń elektrycznych.

Pisemny: test wyboru 60 minut.

Praktyczny: egzamin z wykonaniem 180 minut.

Informator o egzaminie zawodowym:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/311303.pdf

 

KWALIFIKACJA TECHNIK ELEKTRYK – ELE.05

Kwalifikacja ELE.05 Eksploatacja maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych.

Pisemny: test wyboru 60 minut.

Praktyczny: egzamin z wykonaniem 180 minut.

Informator o egzaminie zawodowym:
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_ZAWODOWY/informatory/formula_2017/741103.pdf