Technikum

Technikum

Technik górnikTechnik elektrykBaza

Zapraszamy absolwentów szkół podstawowych do podjęcia nauki w bezpłatnym, publicznym technikum dla młodzieży, gdzie oprócz obowiązkowych przedmiotów teoretycznych realizowanych zgodnie ze szkolnym planem nauczania oraz podstawą programową kształcenia w zawodzie, prowadzone są również ciekawe zajęcia praktyczne, w tym praktyki zawodowe.

W trakcie nauki w naszej Szkole proponujemy zarówno zajęcia teoretyczne, jak i praktyczne. Uczniowie zdobywają wiedzę między innymi z przedmiotów kształcenia ogólnego, przygotowujących do egzaminu maturalnego, oraz z przedmiotów zawodowych, z dużym naciskiem na praktyczne zajęcia, w trakcie których młodzież nabywa praktyczne umiejętności. Dodatkowo klasy kształcące w zawodzie technik górnik objęte są patronatem KGHM Polska Miedź SA, a klasy technik elektryk objęte są patronatem zarówno KGHM Polska Miedź SA, jak i Tauron Dystrybucja Oddział Legnica.

W procesie kształcenia obok przedmiotów zawodowych (teoretycznych i praktycznych) oraz praktyki zawodowej, wynikających z wymagań kształcenia w poszczególnych zawodach, uwzględniono zajęcia dające absolwentom Technikum MCKK w Lubinie dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje:

  • w zawodzie technik górnik kurs Operatora samojezdnych maszyn: ładowarek łyżkowych, maszyn do robót strzałowych, maszyn do obrywki, maszyn z ruchomymi platformami w ruchu podziemnych zakładów górniczych,
  • w zawodzie technik elektryk kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia w zakresie eksploatacji instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1) – po zdaniu egzaminu, absolwent uzyska świadectwo kwalifikacyjne SEP.

W trakcie nauki uczniowie odbywają także praktyki zawodowe realizowane we współpracy z pracodawcami z regionu. Niezwykle ważnym elementem procesu dydaktycznego są egzaminy z kwalifikacji zawodowych, przeprowadzane zgodnie z wymaganiami określonymi w podstawie programowej wybranego zawodu, których zdanie z wynikiem pozytywnym jest warunkiem koniecznym uzyskania tytułu zawodowego.