Górnik-klasa patronacka KGHM

Górnik eksploatacji podziemnejklasa patronacka KGHM

Górnik (podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny) jest pracownikiem zatrudnionym pod ziemią przy wydobywaniu kopaliny. Jest to wciąż atrakcyjny zawód, zarówno ze względu na tradycje naszego regionu i szacunek jakim darzy się osoby zatrudnione w tym trudnym zawodzie, jak i warunki zatrudnienia jakie oferuje największy pracodawca naszego regionu KGHM Polska Miedź S.A. oraz współpracujące z nim firmy. Górnicy wykonują prace udostępniające, przygotowawcze i eksploatacyjne związane z wydobyciem kopaliny.

W procesie kształcenia uwzględniono zajęcia z zakresu technik spawalniczych, po zrealizowaniu których uczniowie przystępują do egzaminu praktycznego. Na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu, absolwent Branżowej Szkoły I Stopnia MCKK w Lubinie, uzyskuje świadectwo egzaminu kwalifikacyjnego spawacza wraz z książeczką spawacza wydaną przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.

Klasy kształcące w zawodzie górnika objęte są patronatem KGHM Polska Miedź S. A.

Uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie wymaga zadnia egzaminu państwowego w kwalifikacji GIW.04 Eksploatacja podziemna kopalin innych niż węgiel kamienny. Osoba z kwalifikacjami górnika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny uzyskanymi w ramach szkoły branżowej I stopnia, może uzupełnić wykształcenie do zawodu technika podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny.