Projekty UE


Ukryty - jako pierwszy jest domyślnie otwarty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symulatory SMG - edukacja przyszłości w Zespole Szkół MCKK

Konkursowy projekt Symulatory SMG – Edukacja przyszłości w Zespole Szkół MCKK złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał  dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WD 2014-2020.

Wartość projektu: 1 158 330,00 zł

Wartość dofinansowania: 984 580,50 zł

Termin zakończenia realizacji projektu: czerwiec 2023

Cel projektu:

W ramach projektu zostanie rozbudowana baza symulatorów do nauki obsługi samojezdnych maszyn górniczych o symulatory wiertnicy i kotwiarki. Wyremontowany i zaadoptowany do realizacji nowych zadań zostanie także budynek dydaktyczny na Poligonie Szkoleniowym MCKK. Uczniowie Zespołu Szkół MCKK w efekcie realizacji Projektu otrzymają możliwość realizacji nauki zawodu górnik i technik górnik w warunkach symulujących rzeczywistą realizację zadań zawodowych pod ziemią.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania : 7.2.1 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – konkursy horyzontalne.

Projekt Symulatory SMG – Edukacja przyszłości w Zespole Szkół MCKK obejmuje następujące zadania:

 1. Wykonanie studium wykonalności – etap zakończony.
 2. Prace remontowe i adaptacyjne – etap zrealizowany 31 sierpnia 2021 r.
 3. Zakup symulatora samojezdnego wozu kotwiącego – w trakcie realizacji.
 4. Zakup symulatora samojezdnego wozu wiercącego – w trakcie realizacji.
 5. Zarządzanie i promocja projektu – w trakcie realizacji.

W dniu 12.01.2022 r. przyjęto kompletne projekty wykonawcze symulatorów samojezdnego wozu wiercącego i kotwiącego. Aktualnie trwają prace dotyczące wykonania i montażu urządzeń składających się na symulatory oraz stanowiska instruktora  zgodnie z zamówieniem i z wymaganą specyfikacją techniczną.

Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr

 

 

 

 

 

Złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr projekt otrzymał dofinansowanie ponad 380 tyś. zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS dla programu: “Wsparcie dla szkoły gwarancją lepszej przyszłości uczniów Zespołu Szkół Miedziowego Centrum Kształcenia Kadr”. Dzięki dofinansowaniu uczniowie Zespołu Szkół otrzymają stypendia, wezmą udział w dodatkowych zajęciach, skorzystają ze wsparcia oraz doradztwa pedagogicznego i psychologicznego.

 

Zapraszamy do obejrzenia filmu >>> link do filmu

Szkoła Zawodowców MCKK

Konkursowy projekt “Szkoła Zawodowców MCKK” złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał  dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, uzyskał ponad 425 tys. zł dofinansowania.

W ramach projektu uczniowie Zespołu Szkół MCKK skorzystają z płatnych staży i praktyk, stypendiów. Nauczyciele – ze szkoleń i warsztatów, a sama szkoła z doposażenia pracowni hydrauliki mobilnej.

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania: 10.4.1 Dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy – konkursy horyzontalne.

Projekt Szkoła Zawodowców MCKK składa się z następujących zadań:

 1. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży (do pobrania: regulamin praktyk i staży, zgłoszenie, program praktyki, dzienniczek, umowa).
 2. Wsparcie stypendialne dla uczniów – program zakończony.
 3. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
 4. Zakup wyposażenia szkolnej pracowni hydrauliki mobilnej.

 

HARMONOGRAMY 2021/2022:

Szkoła Zawodowców MCKK edycja 2

 

 

Konkursowy projekt “Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2” złożony przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Spółka z o.o., uzyskał dofinansowanie w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020
w wysokości 360 927,56 złotych.
W ramach projektu uczniowie skorzystają z płatnych staży i praktyk zawodowych, nauczyciele – ze szkoleń i warsztatów, natomiast szkoła zostanie wyposażona w nowe stanowiska praktycznej nauki zawodu.
Celem projektu 10.4.1 jest lepsze dostosowanie systemów kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, ułatwianie przechodzenia z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia oraz wzmacnianie systemów kształcenia i szkolenia zawodowego i ich jakości, w tym poprzez mechanizmy prognozowania umiejętności, dostosowania programów nauczania oraz tworzenia i rozwoju systemów uczenia się poprzez praktyczną naukę zawodu realizowaną w ścisłej współpracy z pracodawcami.

Projekt “Szkoła Zawodowców MCKK – edycja 2” składa się z następujących zadań:

 1. Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży.
  Zadanie realizowane w okresie: 10.2020-04.2022
  W procesie edukacyjnym brakuje praktyk w zakładach budowy i remontów maszyn górniczych oraz innych pomocniczych dla ciągu technologicznego, gdyż te wychodzą poza min. zakres podstawowy program dla górnictwa. Poszerzony zakres programu szkoły o zagadnienia maszynowe/mechaniczne i nowoczesną hydraulikę, czy elektrykę wzmocni kompetencje uczniów szkoły dla rynku pracy, gdyby nie chcieli wiązać swojej przyszłości zawodowej tylko z górnictwem podziemnym.
  Organizacja i przeprowadzenie praktyk zawodowych i staży (do pobrania: regulamin praktyk i staży, zgłoszenie).
 2. Organizacja i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli.
  Wyjazd studyjny do zakładu pracy związanego z branżą górniczą (np.: huta, kopalnia spoza przemysłu miedziowego, zakład przetwórczy rud), gdzie zostaną przeprowadzone zajęcia z zakresu metodyki nauczania zawodu.
 3. Zakup wyposażenia szkolnych pracowni zawodowych.
  W ramach zadania planujemy zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do międzyszkolnych pracowni w zakresie:
  – wirtualnej rzeczywistości (VR) – stanowisko pracy osadzone w wirtualnej kopalni stwarza możliwość odzwierciedlenia potencjalnych sytuacji niebezpiecznych lub zagrożeń i wytrenowania bezpiecznych zachowań,
  – szkoleniowego wyrobiska górniczego – w stanowisko obsługi i naprawy przenośnika taśmowego,
  – szkolnej pracowni elektrotechniki w stanowiska do badania środków zapewniających bezpieczeństwo w trakcie prawidłowej eksploatacji elektrycznych maszyn i urządzeń górniczych,
  – pracowni miernictwa górniczego.

HARMONOGRAMY 2021/2022:

HARMONOGRAMY 2020/2021