Polityka Prywatności

Polityka prywatności
Zespołu Szkół MCKK w Lubinie

Zespół Szkół MCKK przykłada dużą wagę do ochrony prywatności swoich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli. Zapewniamy, że traktujemy dane osobowe ze starannością i z uwzględnieniem zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących ich ochrony.

Z niniejszej Polityki każdy dowie się w jaki sposób wykorzystujemy informacje, będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziemy tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Zespół Szkół MCKK.

Polityka niniejsza dotyczy wszystkich osób, w tym odwiedzających nasze strony internetowe, które mogą, ale nie muszą być uczniami Zespołu Szkół MCKK.

Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki, a także z zasadami, które mogą obowiązywać w przypadku podjęcia nauki w naszej Szkole. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, będzie więc na bieżąco aktualizowana. Prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

Nasze informacje mogą zawierać linki do stron internetowych innych podmiotów. Podmioty te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać. Nie ponosimy odpowiedzialności za praktyki dotyczące prywatności, ani za produkty i usługi ww. stron trzecich.

I. Przydatne dane kontaktowe.

Administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół MCKK w Lubinie, ul. Osiedlowa 7b, 59-300 Lubin, dla którego organem prowadzącym jest Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o. w Lubinie – spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000129561, REGON 390141468, NIP 692-000-17-80.

Dowolne pytania, uwagi lub wnioski dotyczące danych osobowych można kierować do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych dostępnego pod adresem mailowym: iod@mckk.com.pl lub numerem telefonu 887 380 087 lub adresem pocztowym: Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o., ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, 59-301 Lubin.

II. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

Dane pozyskujemy od uczniów i ich rodziców na etapie rekrutacji do Szkoły i przetwarzamy w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z prawa oświatowego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba, że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania.

Czy udostępniamy Twoje dane?

Nie udostępniamy jakichkolwiek danych podmiotom trzecim. Dane osobowe będą udostępniane na pisemny wniosek organom państwowym i instytucjom upoważnionym z mocy prawa oraz podmiotom, w celu spełnienia przez administratora zadań wynikających z innych ustaw lub jeśli będzie to podyktowane ogólnym interesem publicznym. W takich przypadkach Zespół Szkół MCKK zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych. Twoje dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, ani nie będą przekazane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Stosujemy zasadę minimalizacji danych – nie zbieramy ich więcej niż potrzebujemy. Zawsze wymagamy od podmiotów współpracujących zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia prawidłowej realizacji zadań statutowych.

Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • wyrażona zgoda poprzez wypełnienie kwestionariusza danych osobowych wymaganego w procesie rekrutacji,
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Zespole Szkół MCKK, np. dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia dokumentacji szkolnej.

Dla celów analitycznych.

Łączymy dane uczniów na potrzeby sporządzania analiz i raportów, w tym sprawozdań statystycznych.

Do jakich danych mamy dostęp?

Przetwarzamy dane, które pozyskaliśmy w ramach procesu rekrutacji i które możemy analizować w celach statystycznych. Na złożony wniosek nie będziemy wykorzystywać danych w postaci jawnej, wówczas zostaną one zanonimizowane.

III. Masz kontrolę nad swoimi danymi.

Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania tych danych.

Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej pisemnej dyspozycji w siedzibie Zespołu Szkół MCKK, za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej. Zespól Szkół MCKK w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań. W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby. Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Zespół Szkół MCKK może odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

IV. Informacje dodatkowe.

Organ nadzoru ochrony danych osobowych.

Jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych:

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

V. Aktualizacje naszej Polityki.

Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.

W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.

Nowa wersja Polityki każdorazowo publikowana będzie na naszej stronie internetowej.