posts-3

Warunki przyjęcia na kwalifikacyjny kurs zawodowy w MCKK:

  • posiadanie odpowiedniego wykształcenia – gimnazjalnego, zawodowego lub średniego,
  • ukończone 18 lat.
  • złożenie kompletu wymaganych dokumentów,

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Na pierwszych zajęciach słuchacz podpisuje z MCKK umowę o kształcenie. Nauka jest odpłatna.

Wymagane dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej, zawodowej lub średniej – kserokopia oraz oryginał do wglądu przy zapisie
  • kserokopia dowodu osobistego oraz oryginał do wglądu przy zapisie.

Dokumenty rekrutacyjne – do pobrania:

Przy zawodach górnik eksploatacji podziemnej i technik górnictwa podziemnego:
zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki w zawodach gdzie praktyczna nauka zawodu realizowana jest w warunkach dołowych zakładów górniczych.

Dokumenty należy składać w Sekretariacie Szkoły:
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie
ul. M. Skłodowskiej-Curie 84, pokój nr 3