Kształcenie w zawodzie technika górnictwa podziemnego obejmuje przedmioty teoretyczne dotyczące zagadnień eksploatacji złóż oraz maszyn i urządzeń górniczych, a także moduł praktycznej nauki zawodu, którego część odbywać się będzie pod ziemią w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A. Cześć zajęć teoretycznych realizowana jest metodą kształcenia na odległość (e-learning).

Program nauczania uwzględnia w ramach zajęć specjalizujących również specjalne zagadnienia związane z warunkami i technologią eksploatacji rud miedzi w kopalniach naszego regionu.

Praktyczna nauka zawodu, która stanowi szczególnie ważny element kształcenia i przygotowania do późniejszej pracy w zawodach górniczych, wchodzi w zakres podstawy programowej kształcenia zawodowego. Jest ona integralnym elementem nauczanego zawodu, podlega ocenie jak wszystkie inne nauczane przedmioty. W ramach praktycznej nauki zawodu realizowane są 4 tygodnie zajęć praktycznych w kopalniach podziemnych.

Zapisy na praktykę zawodową w KGHM PM S.A.

Prosimy o zapoznanie się z zasadami PNZ na kwalifikacyjnym kursie zawodowym GIW.09 w MCKK w Lubinie.