Technik górnictwa podziemnego 311703

FORMA KSZTAŁCENIA: kwalifikacyjny kurs zawodowy (KKZ)
WYMAGANY POZIOM WYKSZTAŁCENIA KANDYDATA: po­sia­da­nie potwierdzonej kwa­li­fi­ka­cji M.11, MG.11 lub GIW.02 w za­wo­dzie gór­nik eks­plo­ata­cji pod­ziem­nej oraz wy­kształ­ce­nie ogól­ne – min. gimnazjalne, za­wo­do­we, śred­nie lub wyż­sze
CZAS KSZTAŁCENIA: ok. 4-5 mie­się­cy dla osób posiadających już kwalifikację w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej
TRYB NAUKI: zaoczny – zajęcia w weekendy
EGZAMINY KOŃCOWE OKE: kwalifikacja GIW.09 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych
ZAPISY: tel. 665 444 472, szkoly@mckk.com.pl
Pobierz dokumenty rekrutacyjne

Program kształcenia
teoria i praktyka

Więcej informacji

Możliwości zatrudnienia
absolwentów

Więcej informacji

Tu możesz pobrać aktualny plan zajęć dla swojej grupy.

 

Tu możesz się zapisać na praktykę zawodową w ZG KGHM Polska Miedź S.A.

MG.39 Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych.

Zasady oceniania na kwalifikacyjnym kursie zawodowym MG.39 w MCKK

Regulamin przyznawania wyróżnień za wyniki w nauce uczestnikom