Sposoby w jakie osoby dorosłe mogą zdobyć zawód czyli uzyskać kwalifikacje zawodowe:

  • kwalifikacyjny kurs zawodowy (dla osób z min. gimnazjalnym wykształceniem)
  • szkoła policealna (o ile posiadają średnie wykształcenie)
  • egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w trybie eksternistycznym, który potwierdzi posiadane umiejętności i wiedzę osoby, która min. dwa lata pracowała lub kształciła się w danym zawodzie.

Kwalifikacyjne kursy zawodowe
Zastąpiły szkolne formy zdobywania zawodu przez osoby dorosłe od roku 2013. Zawody, w których nauka jest prowadzona w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych, wskazane są w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego określonej Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2011 r. (Dz. U. z dnia 3 stycznia 2012, poz. 7). Kwalifikacyjne kursy zawodowe są zatem, w większości zawodów, jedyną drogą do uzyskania tytułu zawodowego przez osoby dorosłe (np.  górnik eksploatacji podziemnej, technik górnictwa podziemnego, elektromechanik, elektryk, technik elektryk i inne).

Nowe przepisy – obowiązujące od września 2012 – definiują kwalifikacyjny kurs zawodowy jako:

  • kurs, który realizuje w zakresie przedmiotów zawodowych, kompletny program nauczania szkoły danego typu (cała podstawa programowa),
  • pozwalający osobom dorosłym zdobyć uprawnienia zawodowe – przystąpić do egzaminu zawodowego.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, otrzymuje państwowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe wydany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną (pod warunkiem posiadania wykształcenia ogólnego na wymaganym przez dany zawód poziomie).

Szkoły policealne
Rodzaj szkoły pozwalającej zdobyć zawód w polskim systemie edukacji przeznaczona dla absolwentów szkół średnich. Aby zostać przyjętym do szkoły policealnej, konieczne jest posiadanie wykształcenia średniego, ale matura nie jest wymagana.
Czas trwania nauki dla poszczególnych zawodów w policealnej szkole określa rozporządzenie MEN. Nauka zwykle trwa dwa lata, czyli cztery semestry, chociaż dla niektórych kierunków są to trzy semestry czy nawet dwa (np. florysta).
W szkołach (publicznych oraz szkołach z uprawnieniami szkół publicznych, np. w MCKK) słuchacze (do 26 lat) mogą otrzymać legitymacje m.in. uprawniające do zniżek. W trakcie oraz na koniec procesu kształcenia słuchacze mogą podejść do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i otrzymać świadectwo w danej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich egzaminów w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie, otrzymać dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe oraz tytuł technika w danym zawodzie lub równoważny, na poziomie ISCED 4 (International Standard Classification of Education – Międzynarodowa Klasyfikacja Standardów Edukacyjnych). Szkoły policealne uprawnione są do wydawania zaświadczeń do ZUS.

Egzaminy eksternistyczne zawodowe
Jeżeli posiadasz dwa lata stażu pracy w danym zawodzie lub dwa lata kształciłeś się w zawodzie (nawet nie ukończywszy szkoły)  możesz ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji w trybie eksternistycznym.
Od osoby pragnącej potwierdzić kwalifikacje zawodowe poprzez  egzamin eksternistyczny wymagane jest  udokumentowanie  co najmniej dwu lat kształcenia się lub pracy w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której osoba zainteresowana  zamierza przystąpić do egzaminu. Udokumentować to może na przykład: świadectwem szkolnym, indeksem, świadectwem pracy, zaświadczeniem dotyczącym kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie.

MCKK pomaga przystąpić do egzaminu eksternistycznego w zawodzie, wspomagając osoby chętne w kompletowaniu wymaganych przepisami dokumentów oraz organizując kursy przygotowujące do egzaminów i repetytoria.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU 2012, poz. 188) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (DzU 2015, poz. 1149).

Różne drogi – jeden dyplom
Zatem absolwent kwalifikacyjnego kursu zawodowego i słuchacz szkoły policealnej lub szkoły dla młodzieży przystąpi do takiego samego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, a nawet legitymować się będzie takim samym dokumentem potwierdzającym kwalifikacje (o ile będzie posiadał odpowiedni poziom wykształcenia ogólnego).

Zapraszamy do udziału w kwalifikacyjnych kursach zawodowych organizowanych przez Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr i do nauki w naszych Szkołach Policealnych. Proponujemy także repetytoria-kursy przygotowujące do egzaminów zawodowych eksternistycznych.