Realizacja praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w MCKK:

Kwalifikacja GIW.09. Organizacja i prowadzenie eksploatacji złóż podziemnych

Praktyczna nauka zawodu wchodzi w zakres podstawy programowej zawodu technik górnictwa podziemnego.
W ramach nauki zawodu realizowana jest:

  • praktyka zawodowa w wymiarze 20 dni roboczych (160 godzin) w Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Szkoła wyznacza terminy (min. trzy na każdy semestr), w których słuchacze mogą realizować praktykę zawodową.
Z przyczyn organizacyjnych liczba osób kierowanych na dany termin jest ograniczona do 15.

Zapisy na praktykę zawodową w KGHM

Praktyka zawodowa obejmuje 20 dni roboczych i musi być realizowana w warunkach dołowych. W sytuacjach wyjątkowego braku dyspozycyjności słuchacza można ją podzielić na dwa etapy po 10 dni. Słuchacz przed rozpoczęciem praktyki pobiera z Sekretariatu Szkoły kartę zaliczeń praktyki zawodowej do wypełnienia wraz z programem praktyki.

Po zrealizowaniu PZ słuchacz uzyskuje od opiekuna wyznaczonego przez ZG opinię wraz z oceną. Kartę praktyk należy dostarczyć do szkoły w terminie do 14 dni od zakończenia praktyki zawodowej. W przeciwnym wypadku praktyka nie zostanie rozliczona. Ostateczne rozliczenie realizacji zajęć w Zakładach Górniczych musi się odbyć na 1 miesiąc przed zakończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Praktyka zawodowa jest bezpłatna, a koszty ubezpieczenia NNW pokrywa szkoła.

Uwaga!

  • Jeżeli słuchacz nie zadeklaruje się na żaden ze wskazanych terminów będzie zobowiązany do zorganizowania sobie praktyki zawodowej we własnym zakresie w podziemnych zakładach górniczych.
  • Jeżeli słuchacz zadeklaruje się na określony termin, lecz nie stawi się na praktykę na Oddziale ZG, jest zobowiązany do zorganizowania sobie praktyki zawodowej we własnym zakresie.

Słuchacze, którzy nie rozliczą praktyki zawodowej we wskazanych terminach nie uzyskają zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego i nie będą mogli przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie technik górnictwa podziemnego, przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.