Osoba, która po­sia­da dy­plom w za­wo­dzie technika górnictwa podziemnego może uzy­skać za­trud­nie­nie w KGHM Pol­ska Miedź S.A. oraz oko­licz­nych fir­mach re­gio­nu zwią­za­nych z gór­nic­twem mie­dzio­wym. Technicy zatrudnieni w kopalniach pełnią, z reguły, funkcję dozoru niższego, czasami średniego. Głównym ich obowiązkiem jest organizowanie i nadzorowanie procesu wydobycia, tak by odbywał się zgodnie z opracowaną technologią.