ZAPISY NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU w KGHM PM S.A. (tutaj)

Zajęcia praktyczne wchodzą w zakres podstawy programowej zawodu górnik eksploatacji podziemnej.
W ramach nauki zawodu realizowane są zajęcia warsztatowe, które odbywają się w pracowni pomiarowej oraz w wyrobisku szkoleniowym na Poligonie MCKK w ramach modułów (od I do V) a także:

zajęcia praktyczne w wymiarze 10 dni roboczych w Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Zajęcia warsztatowe i na Poligonie ujęte są w plan zajęć dostępny na stronie internetowej dla każdego z modułów. Realizowane są w ramach zjazdów weekendowych w salach/pracowniach lub na Poligonie Szkoleniowym MCKK.

Wymagane jest 100% frekwencji na zajęciach praktycznych w ramach każdego z modułów.

Po ukończeniu I modułu nauki słuchacze mogą zapisywać się na zajęcia praktyczne w kopalniach podziemnych w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.
W związku z organizacją pracy na Oddziałach mogą one być realizowane wyłącznie w dni robocze.

Ostateczne rozliczenie realizacji zajęć w Zakładach Górniczych musi się odbyć na 1 miesiąc przed zakończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Słuchacze, którzy w wymaganym okresie czasu, nie zaliczą zajęć praktycznych, nie mają możliwości by ukończyć kwalifikacyjny kurs zawodowy, w związku z tym nie otrzymają końcowego zaświadczenia pozwalającego na przystąpienie do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Szkoła wyznacza terminy (min. trzy na każdy semestr), w których słuchacze mogą realizować zajęcia praktyczne. Z przyczyn organizacyjnych liczba osób kierowanych na dany termin jest ograniczona.

Zajęcia praktyczne są bezpłatne a koszty ubezpieczenia NNW pokrywa szkoła.

Słuchacz realizujący zajęcia praktyczne:

  • Pobiera w Sekretariacie Szkoły druk zaświadczenia, potwierdzający realizację zajęć w celu uzyskania oceny końcowej z ZG oraz kopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, które potwierdza możliwość odbycia zajęć praktycznych w kopalni podziemnej.
  • W pierwszym dniu na zajęcia praktyczne na kopalnię słuchacz stawia się na szkolenie BHP o godzinie 6.00 rano na danym Oddziale ZG z kopią zaświadczenia lekarskiego i dowodem osobistym.
  • Po zakończeniu zajęć słuchacz uzyskuje od opiekuna praktycznej nauki zawodu (w miejscu odbywania ZP) ocenę. Ocena wypisywana jest na druku zaświadczenia, które słuchacz pobiera z Sekretariatu Szkoły.
  • Zaświadczenie z oceną należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 14 dni od zakończenia zajęć w Zakładach Górniczych.

W przeciwnym wypadku zajęcia praktyczne nie zostaną rozliczone.

Uwaga!
Jeżeli słuchacz nie zadeklaruje się na żaden ze wskazanych terminów będzie zobowiązany do zorganizowania sobie zajęć praktycznych we własnym zakresie.
Jeżeli słuchacz zadeklaruje się na określony termin, lecz nie stawi się na zajęcia na Oddziale ZG, jest zobowiązany do zorganizowania sobie zajęć praktycznych we własnym zakresie.