gallery-11 Kwalifikacja M.11 – sesja egzaminacyjna czerwiec-lipiec 2019

Wyniki egzaminu,
Zostaną przesłane uczestnikom egzaminów w dniu 30 sierpnia 2019 r. na adresy podane przez zdających we wnioskach składanych do OKE o dopuszczenie do egzaminu.

 

Warunki zdania egzaminu
Egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie zostanie zaliczony, jeśli zdający uzyska:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin
Zdający, który uzyska pozytywny wynik z obu części egzaminu otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację M.11 Eksploatacja złóż podziemnych wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Po otrzymaniu świadectwa potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji M.11 absolwent powinien złożyć do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu wniosek o wydanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie Górnik eksploatacji podziemnej  (wniosek – link) wraz z załączonym oryginałem świadectwa ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
Na tej podstawie otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Górnika eksploatacji podziemnej 811101 wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.