Kształcenie w zawodzie górnika eksploatacji podziemnej obejmuje przedmioty teoretyczne dotyczące zagadnień eksploatacji złóż oraz maszyn i urządzeń górniczych, a także moduł praktycznej nauki zawodu – zajęcia praktyczne, którego część odbywać się będzie pod ziemią w Zakładach Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Program nauczania uwzględnia w ramach zajęć specjalizujących również specjalne zagadnienia związane z warunkami i technologią eksploatacji rud miedzi w kopalniach naszego regionu.

Praktyczna nauka zawodu wchodzi w zakres podstawy programowej kształcenia zawodowego. Jest ona integralnym elementem nauczanego zawodu, podlega ocenie jak wszystkie inne nauczane przedmioty. W ramach praktycznej nauki zawodu realizowane są zajęcia praktyczne w pracowni pomiarowej MCKK, na Poligonie szkoleniowym MCKK oraz 2 tygodnie zajęć praktycznych w kopalniach podziemnych.

Praktyczna nauka zawodu stanowi szczególnie ważny element kształcenia i przygotowania do późniejszej pracy w zawodach górniczych.

ZAPISY NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU w KGHM PM S.A. (tutaj)

Prosimy o zapoznanie się z zasadami realizacji praktycznej nauki zawodu na kwalifikacyjnym kursie zawodowym M.11 w Szkole dla dorosłych MCKK w Lubinie.

Górnik eksploatacji podziemnej
Kwalifikacja M.11 Eksploatacja złóż podziemnych
W ramach nauki zawodu realizowane są:

  • zajęcia warsztatowe, które odbywają się w ramach modułów (od I do V)

oraz

  • zajęcia praktyczne w wymiarze 10 dni roboczych w Oddziałach Zakładów Górniczych KGHM Polska Miedź S.A.

Zajęcia warsztatowe ujęte są w plan zajęć dostępny na stronie internetowej dla każdego z modułów. Realizowane są w ramach zjazdów weekendowych w salach zajęciowych/laboratoriach lub na Poligonie Szkoleniowym MCKK.

Wymagane jest 100% frekwencji na zajęciach warsztatowych w ramach każdego z modułów.

Po ukończeniu I modułu nauki słuchacze rozpoczynają zapisy na zajęcia praktyczne przeprowadzane w warunkach dołowych w KGHM Polska Miedź S.A. W związku z organizacją pracy na Oddziałach mogą one być realizowane wyłącznie w dni robocze.

Ostateczne rozliczenie realizacji zajęć w Zakładach Górniczych musi się odbyć na 1 miesiąc przed zakończeniem kwalifikacyjnego kursu zawodowego w zawodzie górnik eksploatacji podziemnej.

Słuchacze, którzy w wymaganym okresie czasu, nie zaliczą zajęć praktycznych, nie ukończą kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w związku z tym nie otrzymają końcowego zaświadczenia pozwalającego na przystąpienie do egzaminu zawodowego przeprowadzanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Szkoła wyznacza terminy (min. trzy na każdy semestr), w których słuchacze mogą realizować zajęcia praktyczne. Z przyczyn organizacyjnych liczba osób kierowanych na dany termin jest ograniczona do 15.

Zapisy odbywają się przez: ZAPISY NA PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU w KGHM PM S.A. (tutaj)
Zajęcia praktyczne są bezpłatne a koszty ubezpieczenia NNW pokrywa szkoła.

Słuchacz realizujący zajęcia praktyczne:

  • Pobiera w Sekretariacie Szkoły druk zaświadczenia, potwierdzający realizację zajęć w celu uzyskania oceny końcowej z ZG oraz kopię zaświadczenia od lekarza medycyny pracy, które potwierdza możliwość odbycia zajęć praktycznych w kopalni podziemnej.
  • W pierwszym dniu na zajęcia praktyczne na kopalnię słuchacz stawia się na szkolenie BHP o godzinie 6:00 rano na danym Oddziale ZG z kopią zaświadczenia lekarskiego.
  • Po zakończeniu zajęć słuchacz uzyskuje od opiekuna praktycznej nauki zawodu (w miejscu odbywania ZP) ocenę.
  • Zaświadczenie z oceną należy dostarczyć do sekretariatu szkoły w terminie do 14 dni od zakończenia zajęć w Zakładach Górniczych. W przeciwnym wypadku zajęcia praktyczne nie zostaną rozliczone.

Uwaga!

  • Jeżeli słuchacz nie zadeklaruje się na żaden ze wskazanych terminów będzie zobowiązany do zorganizowania sobie zajęć praktycznych we własnym zakresie.
  • Jeżeli słuchacz zadeklaruje się na określony termin, lecz nie stawi się na zajęcia na Oddziale ZG, jest zobowiązany do zorganizowania sobie zajęć praktycznych we własnym zakresie.