Egzaminy zawodowe organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla kwalifikacji:

B.8. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

B.9. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

będą przeprowadzane po zakończeniu każdego z kwalifikacyjnych kursów zawodowych.
Zwyczajowo, są to sesje egzaminacyjne: styczeń-luty i maj-lipiec danego roku.

Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Część praktyczna trwa 120 minut i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.
Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wyniki egzaminu przesłane zostaną zdającym na adresy podane przez zdających we wnioskach składanych do OKE. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.