Egzamin zawodowy organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną dla kwalifikacji ELE.02 Montaż, uruchamianie i konserwacja instalacji,maszyn i urządzeń elektrycznych będzie przeprowadzany po zakończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego ,w terminie ogłoszonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej OKE we Wrocławiu. Zwyczajowo, są to sesje egzaminacyjne: styczeń-luty i maj-lipiec danego roku.

Egzamin składa się z części pisemnej i praktycznej.

Część pisemna trwa 60 minut i przeprowadzana jest w formie testu składającego się z 40 zadań zamkniętych zawierających cztery odpowiedzi do wyboru, z których tylko jedna odpowiedź jest prawidłowa.
Część praktyczna trwa 180 minut i polega na wykonaniu przez zdającego zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym na stanowisku egzaminacyjnym.

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.

Wyniki egzaminu przesłane zostaną zdającym na adresy podane przez zdających we wnioskach składanych do OKE. Wynik ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.

Zdający, który zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną we Wrocławiu. Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego wymagany dla danego zawodu, po złożeniu odpowiedniego wniosku do OKE otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.