Co to są egzaminy eksternistyczne?
Ścieżka eksternistyczna przy potwierdzaniu kwalifikacji w zawodzie jest znacznie krótsza niż ścieżka szkolna. Pozwala ona potwierdzić wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie pracy zawodowej.

Egzamin zawodowy ( potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ) można zdać będąc absolwentem odpowiedniej szkoły, albo kwalifikacyjnego kursu zawodowego lub też w trybie eksternistycznym, tj. bez konieczności ukończenia formalnej nauki zawodu. Sam egzamin jednak jest identyczny, jak ten zdawany przez uczniów techników czy szkół zawodowych. Jest on prowadzony przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, składa się z części pisemnej i ustnej, a jego zdanie pozwala na uzyskanie dyplomu zawodowego (po spełnieniu dodatkowych warunków odnośnie wykształcenia ogólnego).

Kto może skorzystać?
Jeżeli zatem posiadasz dwa lata stażu pracy w danym zawodzie lub dwa lata kształciłeś się w zawodzie (nawet nie ukończywszy szkoły) możesz ubiegać się o potwierdzenie swoich kwalifikacji w trybie eksternistycznym.

Wymagania wstępne
Do egzaminu zawodowego w trybie eksternistycznym może przystąpić  osoba, która spełnia następujące warunki:

 • ukończyła co najmniej gimnazjum lub ośmioletnią szkołę podstawową (udokumentowane np. świadectwem szkolnym, indeksem)
 • posiada potwierdzony, co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie lub ukończone co najmniej dwa lata kształcenia w zawodzie z wyodrębnioną kwalifikacją, z zakresu której osoba zainteresowana zamierza przystąpić do egzaminu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie dotyczące kształcenia się lub wykonywania pracy w danym zawodzie).
 • złoży w wymaganym terminie komplet dokumentów do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Egzamin eksternistyczny, po spełnieniu w/w warunków można zdawać w zasadzie w każdej z kwalifikacji wymienionych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. Podstawa prawna dla egzaminów eksternistycznych: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 11.01.2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych – wraz z poźn. zm.

MCKK pomaga przystąpić do egzaminu eksternistycznego w zawodzie, wspomagając osoby chętne w kompletowaniu wymaganych przepisami dokumentów oraz organizując kursy przygotowujące do egzaminów i repetytoria.

Najpopularniejsze zawody, w których w MCKK zdaje się egzaminy eksternistyczne:

 • Górnik eksploatacji podziemnej
 • Elektryk
 • Prowadzenie procesu przeróbki kopalin stałych

Proponujemy również przygotowanie do egzaminów eksternistycznych z innych zawodów będących w naszej ofercie.

Wymagane dokumenty
Osoba zamierzająca przystąpić do egzaminu eksternistycznego potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie składa do Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej (lub za pośrednictwem MCKK, jeżeli osoba korzysta z kursu przygotowującego do eksternistycznego egzaminu zawodowego w naszym ośrodku):

 • Wniosek i deklaracja w sprawie przystąpienia do egzaminu z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie.
 • Oryginał świadectwa ukończenia szkoły (minimum ośmioletniej szkoły podstawowej, świadectwo ukończenia gimnazjum, szkoły zawodowej lub średniej).
 • Kserokopię dowodu osobistego.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej dwuletni okres kształcenia lub pracy w zawodzie, w szczególności świadectwa szkolne, indeksy, zaświadczenia dotyczące wykonywania pracy w danym zawodzie lub świadectwa pracy.

Terminy
Powyższe dokumenty składa się w dwóch terminach:

 • do dnia 30 stycznia – w OKE we Wrocławiu, jeśli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w czerwcu, w danym roku (w MCKK – odpowiednio do 20 stycznia),
 • do dnia 30 września – w OKE we Wrocławiu, jeśli zainteresowany ubiega się o przystąpienie do egzaminu w styczniu, w roku następnym (w MCKK odpowiednio do 20 września).

Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany w terminie ogłoszonym przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej na stronie internetowej OKE we Wrocławiu. Ogłoszenie terminu nastąpi nie później, niż na 5 miesięcy przed datą rozpoczęcia egzaminu.

Organizowane są dwie sesje w roku:

 • sesja styczeń-luty
 • sesja maj-lipiec

Wymagania egzaminacyjne i struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
Egzamin zawodowy składa się z części pisemnej i części praktycznej.

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie są przeprowadzane na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach, która obowiązuje od dnia 1 września 2012 r. Egzamin jest formą sprawdzenia poziomu opanowania przez zdającego wiedzy i umiejętności z zakresu danej kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, ustalonych w podstawie programowej kształcenia w zawodach.

Kursy eksternistyczne organizujemy we wszystkich nauczanych zawodach, bliższe informacje na stronie zawodu.

Zapytaj nas o zawód, który Cię interesuje!

tel. 665 444 472, e-mail: szkoly@mckk.com.pl