Wyniki egzaminu przesłane zostaną zdającym na adresy podane we wnioskach składanych do OKE, po sesji styczniowej – końcem marca, po sesji czerwcowej – końcem sierpnia danego roku.

Warunki zdania egzaminu i dokumenty otrzymywane przez osobę, która zdała egzamin

Zdający zda egzamin potwierdzający kwalifikację w danym zawodzie, jeżeli uzyska:

  • z części pisemnej – co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania,
  • z części praktycznej – co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania.
Zdający, który zda egzamin potwierdzający daną kwalifikację otrzyma świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wydane przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.
Zdający, który zda egzaminy z zakresu wszystkich kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz posiada poziom wykształcenia ogólnego (udokumentowany przedstawieniem w OKE oryginału  świadectwa potwierdzającego to wykształcenie) wymagany dla danego zawodu, otrzyma dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie wydawany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.

Kto może zdawać egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie ?

Egzamin zawodowy będzie przeprowadzany dla: uczniów szkół branżowych I stopnia i techników, absolwentów zasadniczych szkół zawodowych, techników i szkół policealnych, w tym również osób posiadających świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne ze świadectwami ukończenia odpowiednich polskich szkół ponadgimnazjalnych lub szkół ponadpodstawowych osób, które ukończyły kwalifikacyjny kurs zawodowy.

Egzamin zawodowy będzie także przeprowadzany jako egzamin eksternistyczny dla osób, które ukończyły ośmioletnią szkołę podstawową lub gimnazjum oraz co najmniej dwa lata kształciły się lub pracowały w zawodzie, w którym wyodrębniono daną kwalifikację zgodnie z klasyfikacją zawodów szkolnictwa zawodowego.

OKE – Wrocław